กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บูรณาการอาเซียน มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วม 4 ร.ร. ได้แก่ ชุมชนบ้านดงบัง บ้านหนองหิน บ้านเขวาทุ่ง และ บ้านน้ำสร้างหนองบะ รวมนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน อบอุ่นมากครับ

1280797877767574737271706968676665646362616059585655545351504847464544434140393635343332312928272625242322212019181615141312119876543

Leave a Reply