นายเฉลิมชัย สืบสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายพงศธร ผ่านสำแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
นายวิรุฬ คุณเวียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
นายสมพร เหล่าทองสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิชาการ
นายภานุพงษ์ วังหนองเสียว หัวหน้างานแผนงาน