โรงพยาบาลนาดูนร่วมกับอำเภอนาดูนมาให้บริการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษาโดยมีนายอำเภอมาเป็นประธานฯ

12345678925590827_17625590827_216325590827_257525590827_462725590827_493225590827_533525590827_638325590827_648725590827_745925590827_751425590827_8813

Leave a Reply