Monthly Archives: มีนาคม 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30น – 16.00 น ณ ศาลาบำเพ็ญประโยชน์ (หยุดวันเลือกตั้ง 1 วัน 24 มีนาคม 2562 )
 • เอกสารการรับสมัคร ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 5. วุฒิการศึกษา ป.6
 • สอบคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 จำนวน 5 วิชา ได้แก่
  • วิชาภาษาไทย 50 ข้อ
  • วิชาคณิตศาสตร์ 50 ข้อ
  • วิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ข้อ
  • วิชาภาษาอังกฤษ 50 ข้อ
 • ประกาศผลและรายงานตัว/มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ณ ศาลาบำเพ็ญประโยชน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30น – 16.00 น ณ ศาลาบำเพ็ญประโยชน์ (หยุดวันเลือกตั้ง 1 วัน 24 มีนาคม 2562 )
 • เอกสารการรับสมัคร ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 5. วุฒิการศึกษา ม.3 
 • สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 จำนวน 5 วิชา ได้แก่
  • วิชาภาษาไทย 50 ข้อ
  • วิชาคณิตศาสตร์ 50 ข้อ
  • วิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ข้อ
  • วิชาภาษาอังกฤษ 50 ข้อ
 • ประกาศผลและรายงานตัว/มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ณ ศาลาบำเพ็ญประโยชน์