ครูไชยวัฒน์ วิเชียรไชย

การพัฒนาตนเอง

โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”

วันที่ 18 – 23 มิถุนายน  2555  ข้าพเจ้านายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย  ครู คศ.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนวิชา คอมพิวเตอร์ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)  ได้เข้าร่วมโครงการ  Smedu รุ่น 3 ของ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน จัด “โครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ หรือ โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” หลังจากการอบรมพบว่าครูสามารถนำเสนอเนื้อหา ด้วยรูปแบบต่างๆ ผ่านบล็อก/เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ของตนเอง สามารถนำพานักเรียนของตนเอง และทั่วโลกเข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์ เกิดกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นองค์ความรู้ขนาดใหญ่  สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและนักเรียน

DSCF0030

โครงการ “ Krutube Channel ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดี ให้เด็กดู

วันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2555  ข้าพเจ้านายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย  ครู คศ.1    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนวิชา คอมพิวเตอร์ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)   ได้เข้าร่วมโครงการ  การอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กับโครงการที่มีชื่อ “ Krutube Channel ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดี ให้เด็กดู”หลังจากการอบรมพบว่าครูสามารถนำ รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบรูณาการในการจัดการศึกษา และสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (VDO CLIP) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสังคม Social media ที่เว็บ http://www.youtube.com  ซึ่งเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถนำพานักเรียนของตนเอง และทั่วโลกเข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบ (VDO CLIP) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ครูสร้างขึ้น  เกิดกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นองค์ความรู้ขนาดใหญ่  สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและนักเรียน

DSC00068

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Infographics

วันที่ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ข้าพเจ้า นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ครู คศ.1 ได้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Infographics  ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557 โดยกำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Infographics เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนาองค์ความรู้/เนื้อหา ให้ออกมาเป็นความคิดรวบยอด และสร้างผลงานออกมาในรูปแบบดิจิตอลมีเดียโดยใช้เครื่องมือ Infographics และนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกิดแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครูและนักเรียนตลอดจนบุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ตัวอย่างอินโฟรกราฟฟิค ท่านวิทยากร ทีมงานจาก รู้สู้ ! Flood อัศวินที่มากับ “วาฬ” สุดยอดมากครับ!!!

ตัวอย่างอินโฟรกราฟฟิค ของผมเองครับสร้างตอนเข้ารับการอบรมครับผม!!!

infographic ครูไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ครู คศ.1 ร.ร.ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26
10534322_671657442883615_1922731777_n1975274_642662235783136_6172420717672544556_n

10559110_671657456216947_442338919_n

10341522_641537549228938_75790917642803067_n

แนวคิดในการสอนผ่านเว็บ

 

รางวัลระดับชาติ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)” ปีการศึกษา 2555

ระดับชาติ

DSC03139

e0b982e0b886e0b8a9e0b893e0b8b2e0b895e0b8b1e0b8a7e0b980e0b8ade0b8871

ได้รับรางวัลระดับชาติ
เกียรติบัตร เข้าร่วมการประกวด  กิจกรรม OBEC AWARDS
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
งานมหกรรมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อิมแพคเมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รางวัลระดับชาติ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)” ปีการศึกษา 2556

awards2

 

obec 2556 ระดับชาติ

ได้รับ รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พุทธศักราช 255ุ6 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ObecAwards_teacher_spm2-1

ObecAwards_teacher_spm2-2

1970644_618110878238272_1199840699_n

1236551_618111111571582_1157259644_n

รางวัลระดับชาติ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)” ปีการศึกษา 2557

ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พุทธศักราช 2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
11060298_780727985309893_3503707365896223243_n

11050227_780728031976555_9032830207954157475_n

cer_competitor_comp-team-374  เกียรติบัตร ระดับชาติ obec 2557

รางวัลระดับประเทศ “Thailandblogawards ประจำปี 2013″

international1

ผ่านการคัดเลือกเว็บบล็อก ระดับประเทศ Thailandblogawards ประจำปี  2013    ติด 1 ใน 10 ด้าน education blogs ยอดเยี่ยม โดยได้อันดับที่ 9  ในการแข่งขัน Thailandblogawards ประจำปี  2013   แข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2556 – 10 ตุลาคม 2556  ที่  http://www.Thailandblogawards.com  หรือ http://www.thailandblogawards.com/entry/view/234

 

thailandblog2013

sf128

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556

inter7

001

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน (ประกาศคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556)  วันที่ 25 ตุลาคม 2556  รางวัลคุรุสภ

รางวัลผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบล็อกเพื่อการเรียนการสอนในโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ประจำปี 2555

so

1

มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบล็อกเพื่อการเรียนการสอนในโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ประจำปี 2555 วันที่ 10 มิถุนายน 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

542277_376756312373731_343172334_n

598767_376756359040393_335591352_n

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวด “Thailand Social Media Awards 2014″

kroo1

10846242_736103413105684_1671577738850982532_n

1

10461429_736102609772431_1649809301309680916_n

ภาพรวมรับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

 

 

ข้าพเจ้า นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ครู คศ.1  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวด “Thailand Social Media Awards 2014″
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 กันยายน 2557
โครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ณ

ประกาศผลการประกวด ดาวน์โหลดประกาศผลการประกวด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *