OIT ข้อมูลพื้นฐาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

OITรายการข้อมูล
01โครงสร้างหน่วยงานดูข้อมูล
02 ข้อมูลผู้บริหาร ดูข้อมูล
03อำนาจหน้าที่ ดูข้อมูล
04แผนพัฒนาหน่วยงาน ดูข้อมูล
05ข้อมูลการติดต่อ ดูข้อมูล
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูล
07ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูข้อมูล
08Q&A ดูข้อมูล
09Social Network ดูข้อมูล