Posts List


เข้าสู่ระบบ

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

21 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

1 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู บูชาพระคุณครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายเฉลิมชัย สืบสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียน ด้วยความอบอุ่นและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างตั้งใจและเต็มใจ ทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

22 มิถุนายน 2564 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม จำนวน 2 ท่าน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ศิริ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เพื่อติดตาม แนวทางการบริหารจัดการ การจัดเรียนการสอน สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้คำแนะนำช่วยเหลือ