E-Service

ดาวน์โหลดเอกสาร


แบบฟอร์มงานวิชาการ

ที่รายการเอกสารข้อมูล
1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อดาวน์โหลด
2.แบบคำร้องขอรับหลักฐานแสดงวุฒิ ดาวน์โหลด
3.ใบสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดาวน์โหลด
4.แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว ( ติด 0 ) ดาวน์โหลด
5.แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียน ดาวน์โหลด
6.แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน ดาวน์โหลด
7.ใบมอบตัวดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานการเงิน

ที่รายการเอกสารข้อมูล
1.บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมดาวน์โหลด
2.ใบสำคัญรับเงินดาวน์โหลด
3.แบบรายงานการเดินทาง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนงาน และงานพัสดุ

ที่รายการเอกสารข้อมูล
1.บันทึกขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการประจำปี ดาวน์โหลด
2.แบบรายงานผล และประเมินโครงการดาวน์โหลด