Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

การนิเทศติดตามจาก ท่าน ผอ.เขต ชนิสรา สพม.เขต 26

การนิเทศติดตามจาก ท่าน ผอ.เขต ชนิสรา สพม.เขต 26 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
12อกคศเยี่ยมรร_42อกคศเยี่ยมรร_186อกคศเยี่ยมรร_258อกคศเยี่ยมรร_713อกคศเยี่ยมรร_861อกคศเยี่ยมรร_881อกคศเยี่ยมรร_1093อกคศเยี่ยมรร_1208อกคศเยี่ยมรร_1357อกคศเยี่ยมรร_1858อกคศเยี่ยมรร_1861อกคศเยี่ยมรร_2312อกคศเยี่ยมรร_2492อกคศเยี่ยมรร_2595อกคศเยี่ยมรร_2882อกคศเยี่ยมรร_2914อกคศเยี่ยมรร_2922อกคศเยี่ยมรร_3094อกคศเยี่ยมรร_3122อกคศเยี่ยมรร_3133อกคศเยี่ยมรร_3140อกคศเยี่ยมรร_3147อกคศเยี่ยมรร_3309อกคศเยี่ยมรร_3683อกคศเยี่ยมรร_3848อกคศเยี่ยมรร_3968อกคศเยี่ยมรร_4121อกคศเยี่ยมรร_4373อกคศเยี่ยมรร_4418อกคศเยี่ยมรร_5855อกคศเยี่ยมรร_5934อกคศเยี่ยมรร_5966อกคศเยี่ยมรร_6017อกคศเยี่ยมรร_6381อกคศเยี่ยมรร_6390อกคศเยี่ยมรร_6559อกคศเยี่ยมรร_6726อกคศเยี่ยมรร_6746อกคศเยี่ยมรร_6930_0อกคศเยี่ยมรร_6968อกคศเยี่ยมรร_7340อกคศเยี่ยมรร_9726

การติดตามประเมิน 5 กลยุทธ จาก สพม.เขต 26

ประเมิน5กลยุทธ_956ประเมิน5กลยุทธ_967ประเมิน5กลยุทธ_1030ประเมิน5กลยุทธ_1074ประเมิน5กลยุทธ_1120ประเมิน5กลยุทธ_1164ประเมิน5กลยุทธ_1196ประเมิน5กลยุทธ_1198ประเมิน5กลยุทธ_1266ประเมิน5กลยุทธ_1267ประเมิน5กลยุทธ_1274ประเมิน5กลยุทธ_1342ประเมิน5กลยุทธ_1378ประเมิน5กลยุทธ_1494ประเมิน5กลยุทธ_1572ประเมิน5กลยุทธ_1652ประเมิน5กลยุทธ_1869ประเมิน5กลยุทธ_1897ประเมิน5กลยุทธ_1905ประเมิน5กลยุทธ_1923ประเมิน5กลยุทธ_1932ประเมิน5กลยุทธ_1982ประเมิน5กลยุทธ_2093ประเมิน5กลยุทธ_2109ประเมิน5กลยุทธ_2260ประเมิน5กลยุทธ_2304ประเมิน5กลยุทธ_2364ประเมิน5กลยุทธ_2529ประเมิน5กลยุทธ_2536ประเมิน5กลยุทธ_2566ประเมิน5กลยุทธ_3199ประเมิน5กลยุทธ_3228ประเมิน5กลยุทธ_3236ประเมิน5กลยุทธ_3267ประเมิน5กลยุทธ_3278

เวียนเทียน วันมาฆบูชา 2559

1235เวียนเทียนมาฆบูชา_38เวียนเทียนมาฆบูชา_81เวียนเทียนมาฆบูชา_323เวียนเทียนมาฆบูชา_362เวียนเทียนมาฆบูชา_443เวียนเทียนมาฆบูชา_922เวียนเทียนมาฆบูชา_932เวียนเทียนมาฆบูชา_965เวียนเทียนมาฆบูชา_1204เวียนเทียนมาฆบูชา_1207เวียนเทียนมาฆบูชา_1227เวียนเทียนมาฆบูชา_1405เวียนเทียนมาฆบูชา_1801เวียนเทียนมาฆบูชา_1867เวียนเทียนมาฆบูชา_5537เวียนเทียนมาฆบูชา_5560เวียนเทียนมาฆบูชา_5767เวียนเทียนมาฆบูชา_6002เวียนเทียนมาฆบูชา_6023เวียนเทียนมาฆบูชา_8305เวียนเทียนมาฆบูชา_8911เวียนเทียนมาฆบูชา_8978เวียนเทียนมาฆบูชา_9311เวียนเทียนมาฆบูชา_9662

ร่วมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

ร่วมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
นมัสการพระธาตุนาดูน_760นมัสการพระธาตุนาดูน_7742นมัสการพระธาตุนาดูน_9650นมัสการพระธาตุนาดูน_749นมัสการพระธาตุนาดูน_8197นมัสการพระธาตุนาดูน_434นมัสการพระธาตุนาดูน_519นมัสการพระธาตุนาดูน_180นมัสการพระธาตุนาดูน_566นมัสการพระธาตุนาดูน_813นมัสการพระธาตุนาดูน_292นมัสการพระธาตุนาดูน_818นมัสการพระธาตุนาดูน_845นมัสการพระธาตุนาดูน_1060นมัสการพระธาตุนาดูน_1083นมัสการพระธาตุนาดูน_1546นมัสการพระธาตุนาดูน_1400นมัสการพระธาตุนาดูน_1421นมัสการพระธาตุนาดูน_1462นมัสการพระธาตุนาดูน_1508นมัสการพระธาตุนาดูน_1585นมัสการพระธาตุนาดูน_1654นมัสการพระธาตุนาดูน_1660นมัสการพระธาตุนาดูน_1778นมัสการพระธาตุนาดูน_1915นมัสการพระธาตุนาดูน_2210นมัสการพระธาตุนาดูน_1968นมัสการพระธาตุนาดูน_1985นมัสการพระธาตุนาดูน_2050นมัสการพระธาตุนาดูน_2150นมัสการพระธาตุนาดูน_2279นมัสการพระธาตุนาดูน_2323นมัสการพระธาตุนาดูน_2409นมัสการพระธาตุนาดูน_2458นมัสการพระธาตุนาดูน_2561นมัสการพระธาตุนาดูน_2602นมัสการพระธาตุนาดูน_2622นมัสการพระธาตุนาดูน_2670นมัสการพระธาตุนาดูน_2676นมัสการพระธาตุนาดูน_2757นมัสการพระธาตุนาดูน_2770นมัสการพระธาตุนาดูน_2790นมัสการพระธาตุนาดูน_2799นมัสการพระธาตุนาดูน_2802นมัสการพระธาตุนาดูน_2834นมัสการพระธาตุนาดูน_2873นมัสการพระธาตุนาดูน_2940นมัสการพระธาตุนาดูน_3016นมัสการพระธาตุนาดูน_3024นมัสการพระธาตุนาดูน_3061นมัสการพระธาตุนาดูน_3130นมัสการพระธาตุนาดูน_3190นมัสการพระธาตุนาดูน_3213นมัสการพระธาตุนาดูน_3214นมัสการพระธาตุนาดูน_3238นมัสการพระธาตุนาดูน_3243นมัสการพระธาตุนาดูน_3255นมัสการพระธาตุนาดูน_3353นมัสการพระธาตุนาดูน_3627นมัสการพระธาตุนาดูน_3642นมัสการพระธาตุนาดูน_3738นมัสการพระธาตุนาดูน_3754นมัสการพระธาตุนาดูน_3819นมัสการพระธาตุนาดูน_4175นมัสการพระธาตุนาดูน_4275นมัสการพระธาตุนาดูน_4318นมัสการพระธาตุนาดูน_4333นมัสการพระธาตุนาดูน_4416นมัสการพระธาตุนาดูน_4595นมัสการพระธาตุนาดูน_4679นมัสการพระธาตุนาดูน_4690นมัสการพระธาตุนาดูน_4713นมัสการพระธาตุนาดูน_4773นมัสการพระธาตุนาดูน_4793นมัสการพระธาตุนาดูน_4929นมัสการพระธาตุนาดูน_4932นมัสการพระธาตุนาดูน_4975นมัสการพระธาตุนาดูน_5058นมัสการพระธาตุนาดูน_5211นมัสการพระธาตุนาดูน_5219นมัสการพระธาตุนาดูน_5255นมัสการพระธาตุนาดูน_5314นมัสการพระธาตุนาดูน_5385นมัสการพระธาตุนาดูน_5415นมัสการพระธาตุนาดูน_5428นมัสการพระธาตุนาดูน_5448นมัสการพระธาตุนาดูน_5533นมัสการพระธาตุนาดูน_5540นมัสการพระธาตุนาดูน_5559นมัสการพระธาตุนาดูน_5673นมัสการพระธาตุนาดูน_5957นมัสการพระธาตุนาดูน_6195นมัสการพระธาตุนาดูน_6216นมัสการพระธาตุนาดูน_6276นมัสการพระธาตุนาดูน_6281นมัสการพระธาตุนาดูน_6286นมัสการพระธาตุนาดูน_6299นมัสการพระธาตุนาดูน_6352นมัสการพระธาตุนาดูน_6365นมัสการพระธาตุนาดูน_6400นมัสการพระธาตุนาดูน_6410นมัสการพระธาตุนาดูน_6413นมัสการพระธาตุนาดูน_6468นมัสการพระธาตุนาดูน_6506นมัสการพระธาตุนาดูน_6506_0นมัสการพระธาตุนาดูน_6598นมัสการพระธาตุนาดูน_6662นมัสการพระธาตุนาดูน_6690นมัสการพระธาตุนาดูน_6699นมัสการพระธาตุนาดูน_6748นมัสการพระธาตุนาดูน_6786นมัสการพระธาตุนาดูน_6819นมัสการพระธาตุนาดูน_6831นมัสการพระธาตุนาดูน_6975นมัสการพระธาตุนาดูน_7252นมัสการพระธาตุนาดูน_7255นมัสการพระธาตุนาดูน_7260นมัสการพระธาตุนาดูน_7371นมัสการพระธาตุนาดูน_7382นมัสการพระธาตุนาดูน_7386นมัสการพระธาตุนาดูน_7685นมัสการพระธาตุนาดูน_7728นมัสการพระธาตุนาดูน_7742_0นมัสการพระธาตุนาดูน_7932นมัสการพระธาตุนาดูน_7999นมัสการพระธาตุนาดูน_8069นมัสการพระธาตุนาดูน_8111นมัสการพระธาตุนาดูน_8112นมัสการพระธาตุนาดูน_8132นมัสการพระธาตุนาดูน_8143นมัสการพระธาตุนาดูน_8543นมัสการพระธาตุนาดูน_8682นมัสการพระธาตุนาดูน_8683นมัสการพระธาตุนาดูน_8689นมัสการพระธาตุนาดูน_8689_0นมัสการพระธาตุนาดูน_8798นมัสการพระธาตุนาดูน_8798_0นมัสการพระธาตุนาดูน_8940นมัสการพระธาตุนาดูน_8981นมัสการพระธาตุนาดูน_9006นมัสการพระธาตุนาดูน_9054นมัสการพระธาตุนาดูน_9078นมัสการพระธาตุนาดูน_9137นมัสการพระธาตุนาดูน_9169นมัสการพระธาตุนาดูน_9200นมัสการพระธาตุนาดูน_9328นมัสการพระธาตุนาดูน_9470นมัสการพระธาตุนาดูน_9502นมัสการพระธาตุนาดูน_9582นมัสการพระธาตุนาดูน_9584นมัสการพระธาตุนาดูน_9713นมัสการพระธาตุนาดูน_9775นมัสการพระธาตุนาดูน_9789นมัสการพระธาตุนาดูน_9862นมัสการพระธาตุนาดูน_9908นมัสการพระธาตุนาดูน_9909นมัสการพระธาตุนาดูน_9922นมัสการพระธาตุนาดูน_9935

ชาว ด.พ.เราได้ร่วมกับโรงพยาบาล อำเภอนาดูน จัดกิจกรรมดีๆ โครงการปกป้องโรคเอดส์และส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ AIDS -HIV ซึ่งเป็นโครงการดีๆของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และรู้จักปกป้องหลีกเลี่ยง ห่างไกลจากปัญหาโรคเอดส์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 300 คน

ชาว ด.พ.เราได้ร่วมกับโรงพยาบาล อำเภอนาดูน จัดกิจกรรมดีๆ โครงการปกป้องโรคเอดส์และส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ AIDS -HIV ซึ่งเป็นโครงการดีๆของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และรู้จักปกป้องหลีกเลี่ยง ห่างไกลจากปัญหาโรคเอดส์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 300 คน

12345678อบรม HIV-AIDS_350อบรม HIV-AIDS_354อบรม HIV-AIDS_657อบรม HIV-AIDS_762อบรม HIV-AIDS_850อบรม HIV-AIDS_960อบรม HIV-AIDS_1024อบรม HIV-AIDS_1042อบรม HIV-AIDS_1159อบรม HIV-AIDS_1281อบรม HIV-AIDS_1307อบรม HIV-AIDS_1475อบรม HIV-AIDS_1715อบรม HIV-AIDS_1723อบรม HIV-AIDS_1901อบรม HIV-AIDS_2146อบรม HIV-AIDS_2152อบรม HIV-AIDS_2173อบรม HIV-AIDS_2266อบรม HIV-AIDS_2316อบรม HIV-AIDS_2536อบรม HIV-AIDS_2545อบรม HIV-AIDS_2603อบรม HIV-AIDS_2706อบรม HIV-AIDS_2716อบรม HIV-AIDS_2780อบรม HIV-AIDS_3088อบรม HIV-AIDS_3140อบรม HIV-AIDS_3227อบรม HIV-AIDS_3395อบรม HIV-AIDS_3471อบรม HIV-AIDS_3476อบรม HIV-AIDS_3585อบรม HIV-AIDS_3623อบรม HIV-AIDS_3668อบรม HIV-AIDS_3764อบรม HIV-AIDS_4083อบรม HIV-AIDS_4251อบรม HIV-AIDS_4764อบรม HIV-AIDS_4966อบรม HIV-AIDS_5172อบรม HIV-AIDS_5190อบรม HIV-AIDS_5551อบรม HIV-AIDS_5827อบรม HIV-AIDS_5888อบรม HIV-AIDS_6473อบรม HIV-AIDS_6498อบรม HIV-AIDS_6544อบรม HIV-AIDS_6841อบรม HIV-AIDS_6886อบรม HIV-AIDS_6888อบรม HIV-AIDS_6944อบรม HIV-AIDS_7141อบรม HIV-AIDS_7152อบรม HIV-AIDS_7263อบรม HIV-AIDS_7365อบรม HIV-AIDS_7399อบรม HIV-AIDS_7609อบรม HIV-AIDS_7942อบรม HIV-AIDS_8043อบรม HIV-AIDS_8299อบรม HIV-AIDS_8410อบรม HIV-AIDS_8474อบรม HIV-AIDS_8589อบรม HIV-AIDS_8694อบรม HIV-AIDS_8789อบรม HIV-AIDS_8874อบรม HIV-AIDS_9203อบรม HIV-AIDS_9337อบรม HIV-AIDS_9398อบรม HIV-AIDS_9903

เข้าค่ายลูกสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ และทัศนศึกษาที่ จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)

เข้าค่ายลูกสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ และทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559

01258เข้าค่ายที่โคราช59_1287เข้าค่ายที่โคราช59_1705เข้าค่ายที่โคราช59_1764_0เข้าค่ายที่โคราช59_3939เข้าค่ายที่โคราช59_4011เข้าค่ายที่โคราช59_4037เข้าค่ายที่โคราช59_4062เข้าค่ายที่โคราช59_4099เข้าค่ายที่โคราช59_4168เข้าค่ายที่โคราช59_4249เข้าค่ายที่โคราช59_4275เข้าค่ายที่โคราช59_4408เข้าค่ายที่โคราช59_4449เข้าค่ายที่โคราช59_4597เข้าค่ายที่โคราช59_5038เข้าค่ายที่โคราช59_5099เข้าค่ายที่โคราช59_5109เข้าค่ายที่โคราช59_5154เข้าค่ายที่โคราช59_5766เข้าค่ายที่โคราช59_6821เข้าค่ายที่โคราช59_7393เข้าค่ายที่โคราช59_7631เข้าค่ายที่โคราช59_7704เข้าค่ายที่โคราช59_8518เข้าค่ายที่โคราช59_8569เข้าค่ายที่โคราช59_205เข้าค่ายที่โคราช59_212เข้าค่ายที่โคราช59_407เข้าค่ายที่โคราช59_417เข้าค่ายที่โคราช59_497เข้าค่ายที่โคราช59_499เข้าค่ายที่โคราช59_627เข้าค่ายที่โคราช59_692เข้าค่ายที่โคราช59_708เข้าค่ายที่โคราช59_757เข้าค่ายที่โคราช59_815เข้าค่ายที่โคราช59_822เข้าค่ายที่โคราช59_831เข้าค่ายที่โคราช59_858เข้าค่ายที่โคราช59_859เข้าค่ายที่โคราช59_862เข้าค่ายที่โคราช59_882เข้าค่ายที่โคราช59_917เข้าค่ายที่โคราช59_1004เข้าค่ายที่โคราช59_1078เข้าค่ายที่โคราช59_1087เข้าค่ายที่โคราช59_1116เข้าค่ายที่โคราช59_1122เข้าค่ายที่โคราช59_1142เข้าค่ายที่โคราช59_1145เข้าค่ายที่โคราช59_1146เข้าค่ายที่โคราช59_1169เข้าค่ายที่โคราช59_1297เข้าค่ายที่โคราช59_1331เข้าค่ายที่โคราช59_1366เข้าค่ายที่โคราช59_1494เข้าค่ายที่โคราช59_1512เข้าค่ายที่โคราช59_1514เข้าค่ายที่โคราช59_1589เข้าค่ายที่โคราช59_1650เข้าค่ายที่โคราช59_1730เข้าค่ายที่โคราช59_1741เข้าค่ายที่โคราช59_1764เข้าค่ายที่โคราช59_1764_0เข้าค่ายที่โคราช59_1867เข้าค่ายที่โคราช59_1874เข้าค่ายที่โคราช59_1878เข้าค่ายที่โคราช59_1900เข้าค่ายที่โคราช59_1902เข้าค่ายที่โคราช59_1920เข้าค่ายที่โคราช59_1959เข้าค่ายที่โคราช59_2056เข้าค่ายที่โคราช59_2069เข้าค่ายที่โคราช59_2151เข้าค่ายที่โคราช59_2158เข้าค่ายที่โคราช59_2161เข้าค่ายที่โคราช59_2278เข้าค่ายที่โคราช59_2293เข้าค่ายที่โคราช59_2417เข้าค่ายที่โคราช59_2556เข้าค่ายที่โคราช59_2817เข้าค่ายที่โคราช59_2837เข้าค่ายที่โคราช59_3013เข้าค่ายที่โคราช59_3027เข้าค่ายที่โคราช59_3118เข้าค่ายที่โคราช59_3194เข้าค่ายที่โคราช59_3236เข้าค่ายที่โคราช59_3267เข้าค่ายที่โคราช59_3317เข้าค่ายที่โคราช59_3365เข้าค่ายที่โคราช59_3440เข้าค่ายที่โคราช59_3444เข้าค่ายที่โคราช59_3446เข้าค่ายที่โคราช59_3486เข้าค่ายที่โคราช59_3506เข้าค่ายที่โคราช59_3521เข้าค่ายที่โคราช59_3629เข้าค่ายที่โคราช59_3671เข้าค่ายที่โคราช59_3673เข้าค่ายที่โคราช59_3677เข้าค่ายที่โคราช59_3739เข้าค่ายที่โคราช59_3765เข้าค่ายที่โคราช59_3770เข้าค่ายที่โคราช59_4095เข้าค่ายที่โคราช59_4113เข้าค่ายที่โคราช59_4338เข้าค่ายที่โคราช59_4389เข้าค่ายที่โคราช59_4496เข้าค่ายที่โคราช59_4518เข้าค่ายที่โคราช59_4756เข้าค่ายที่โคราช59_4821เข้าค่ายที่โคราช59_4839เข้าค่ายที่โคราช59_4977เข้าค่ายที่โคราช59_4987เข้าค่ายที่โคราช59_5011_0เข้าค่ายที่โคราช59_5037เข้าค่ายที่โคราช59_5366เข้าค่ายที่โคราช59_6472เข้าค่ายที่โคราช59_6525เข้าค่ายที่โคราช59_6576เข้าค่ายที่โคราช59_6580เข้าค่ายที่โคราช59_9532เข้าค่ายที่โคราช59_9636เข้าค่ายที่โคราช59_9650เข้าค่ายที่โคราช59_9875เข้าค่ายที่โคราช59_9905เข้าค่ายที่โคราช59_9910เข้าค่ายที่โคราช59_9929เข้าค่ายที่โคราช59_9968เข้าค่ายที่โคราช59_9970เข้าค่ายที่โคราช59_1530เข้าค่ายที่โคราช59_2334เข้าค่ายที่โคราช59_2337เข้าค่ายที่โคราช59_2371เข้าค่ายที่โคราช59_4005เข้าค่ายที่โคราช59_4161เข้าค่ายที่โคราช59_5253เข้าค่ายที่โคราช59_510เข้าค่ายที่โคราช59_1639เข้าค่ายที่โคราช59_2034เข้าค่ายที่โคราช59_2110เข้าค่ายที่โคราช59_2163เข้าค่ายที่โคราช59_2404เข้าค่ายที่โคราช59_2736เข้าค่ายที่โคราช59_2914เข้าค่ายที่โคราช59_2945เข้าค่ายที่โคราช59_3075เข้าค่ายที่โคราช59_3098เข้าค่ายที่โคราช59_3099เข้าค่ายที่โคราช59_3154เข้าค่ายที่โคราช59_3574เข้าค่ายที่โคราช59_3743เข้าค่ายที่โคราช59_3972เข้าค่ายที่โคราช59_4443เข้าค่ายที่โคราช59_4675เข้าค่ายที่โคราช59_4744เข้าค่ายที่โคราช59_5310เข้าค่ายที่โคราช59_5341เข้าค่ายที่โคราช59_5697เข้าค่ายที่โคราช59_6585เข้าค่ายที่โคราช59_6656เข้าค่ายที่โคราช59_7075เข้าค่ายที่โคราช59_7120เข้าค่ายที่โคราช59_7136เข้าค่ายที่โคราช59_8537

เปิดบ้านวิชาการ ด.พ.

เปิดบ้านวิชาการ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Open House and Classroom Meeting)   ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนให้การตอบรับดีมาก  มีครูและ นร.ในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมจำนวนมากครับ ได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส อ.นาดูน ให้เกียรติเป็นประธานครับ

241141241150241142241143241144241145 241146241147241148241151 241152241154241155241156241157241149