Monthly Archives: มกราคม 2021

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลหรือออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

 

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลหรือออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3