Default image

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลหรือออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื…

ถวายอาลัย น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำสึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์