การบริหารเงินงบประมาณ


ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

OITรายการข้อมูล
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีดูข้อมูล
019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนดูข้อมูล
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีดูข้อมูล
021แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุดูข้อมูล
022ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดูข้อมูล
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปีงบประมาณ 2563
– ปีงบประมาณ 2564
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีปีงบประมาณ 2563
– ปีงบประมาณ 2564