การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OITรายการข้อมูล
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดูข้อมูล
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล