การป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

OITรายการข้อมูล
034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดูข้อมูล
035การมส่วนร่วมของผู้บริหาร ดูข้อมูล
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดูข้อมูล
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดูข้อมูล
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดูข้อมูล
039แผนป้องกันการทุจริต ดูข้อมูล
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนดูข้อมูล
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดูข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

OITรายการข้อมูล
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานดูข้อมูล
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดูข้อมูล