การส่งเสริมความโปร่งใส


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

OITรายการข้อมูล
029แนวปฏิบัติการจจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบดูข้อมูล
030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูข้อมูล
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูข้อมูล
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดูข้อมูล
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูข้อมูล