โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

นายเฉลิมชัย สืบสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายพงศธร ผ่านสำแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
นายวิรุฬ คุณเวียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
นายสมพร เหล่าทองสาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิชาการ
นายภานุพงษ์ วังหนองเสียว
หัวหน้างานแผนงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารพัสดุโรงเรียน
งานแผนและนโยบาย
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารพัสดุโรงเรียน

ทะเบียนคุมจัดซื้อจ้ดจ้าง ทะเบียนคุมจ้ดจ้าง

งานแผนและนโยบาย

ประกาศเจตจำนง 034-นทร-thai

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณ

ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง