ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลหรือออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลหรือออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

Leave a Reply