ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คือ นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสา โท เอก บริหารการศึกษาฯ นางสาวมนัสวี โนนหนองคู โท เอกวิจัยฯ นายกฤษณะพงศ์ สงคง โท เอกสารสนเทศฯ

image image image image image image image

Leave a Reply