กลยุทธ์ (STRATEGIES)

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  3. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
  4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

Leave a Reply