คติพจน์ 

วิชาการเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำสังคม

Leave a Reply