IMG_3806
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

วงกลมล้อมรอบอักษรย่อโรงเรียน หมายถึง ความสมัครสมาน สามัคคี
พระธาตุนาดูน หมายถึง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม
รัศมี หมายถึงสติปัญญาที่ปราดเปรื่อง

IMG_3807
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา

 

Leave a Reply