วิสัยทัศน

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ยึดคุณธรรม  นำความรู้  มีความเป็นไทยบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่ความเป็นสากลภายในปี  2560

Leave a Reply