ข้อมูลทั่วไป

1.โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

    โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมหาสารคาม ณ หมู่  5  บ้านดงบัง  ตำบลดงบัง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  มีเนื้อที่  41  ไร่  1  งาน  38  ตารางวา   โดยมีถนนสายวาปีปทุม  –  พยัคฆภูมิพิสัยผ่านหน้าโรงเรียนซึ่งมีระยะทางห่างจากจังหวัดและอำเภอดังนี้
    ระยะทางห่างจากอำเภอนาดูน  10  กิโลเมตร
ระยะทางห่างจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  16  กิโลเมตร
ระยะทางจากห่างจังหวัดมหาสารคาม  65  กิโลเมตร

2. อาณาเขตติดต่อ

– ทิศเหนือ  จด  บ้านโนนเขวา ตำบลดงบัง   อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
– ทิศใต้  จด  บ้านดงบัง  ตำบลดงบัง   อำเภอนาดูน   จังหวัดมหาสารคาม
– ทิศตะวันออก  จด  ถนนทางหลวงสายวาปีปทุม  –  พยัคฆภูมิพิสัย
– ทิศตะวันตก  จด  บ้านเก่าน้อย  ตำบลดงบัง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

3. สภาพทั่วไปของตำบล

    ตั้งอยู่จากอำเภอนาดูน 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 65 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,375 ไร่

4.สภาพภูมิประเทศ

    ตำบลหัวดงมีสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลอนลูกคลื่น มีป่าไม้ซึ่งมีสภาพความสมบูรณ์ปานกลางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล สภาพดินมีความสมบูรณ์ในระดับปายกลางเหมาะสำหรับการปลูกข้าวและการปศุสัตว์

5.สภาพภูมิอากาศ

    ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม ฤดูฝนมีน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีน้อย ฤดูหนาวอากาศหนาว ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด

6.ทรัพยากรธรรมชาติ

    มีป่าไม้ซึ่งมีสภาพความสมบูรณ์ปานกลางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล

 7.สภาพเศรษฐกิจ

    ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนาซึ่งอาศัยน้ำฝน ไม่มีชลประทาน หรือแหล่งน้ำใหญ่ในการเพาะปลูก การทำไร่มันสำปะหลัง การทำไร่อ้อย การเลี้ยงสัตว์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น นอกจากนั้นก็มี การประกอบอาชีพค้าขาย การอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ได้แก่ การเจียรไนพลอย การเย็บผ้า การทอผ้า และอื่น ๆ

8.การสาธารณสุข

    สถานอนามัย 2 แห่ง

9.ศาสนา

ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นจำนวนน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ

10.สถานที่สำคัญของตำบล

1.โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถม 1 แห่ง
3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง
5. วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
6. สถานีอนามัย 1 แห่ง
7. อบต. 1 แห่ง

11.สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์

1. พระบรมบรมธาตุนาดูน
2. พิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุนาดูน
3. ภาพวาดฮูปแต้มที่ผาหนังวัดโพธิ์ธาราม บ้านดงบัง

12. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
2.โรงเรียนบ้านหนองหิน
3.โรงเรียนบ้านหัวดง
4.โรงเรียนบ้านโกทา
5.โรงเรียนบ้านยางอิไล-ดอนก่อ
6.โรงเรียนบ้านหนองจิก
7.โรงเรียนบ้านหนองไผ่-ด้ามขวาน
8.โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
9.โรงเรียนบ้านดงบาก-หนองตาเต็น
10.โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบ่ะ
11.โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า
12.โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
13.โรงเรียนบ้านหนองผือ

13.หมู่บ้านในเขตบริการ

1.       บ้านดงบังหมู่  52.       บ้านดงบังหมู่  8

 

3.       บ้านยางสะอาด หมู่ 2

4.       บ้านวังดู่

5.       บ้านหนองปลิง

6.       บ้านเก่าน้อย

7.       บ้านหนองพอก

8.       บ้านโนนเขวา

9.       บ้านหนองหิน

10.   บ้านหนองฝาง

11.   บ้านยางน้อย

12.   บ้านหัวดง

13.   บ้านโนนหัวลิง

14.   บ้านโกทา

15.   บ้านโต้น

16.   บ้านดงน้อย

17.   บ้านปอพาน

18.   บ้านนาหาด

19.   บ้านโพธิ์ทอง

20.   บ้านหนองจิก

21.   บ้านด้ามขวาน

22.   บ้านลิ้นฟ้า

23.   บ้านฝาย

24.   บ้านหนองบัวคู

25.   บ้านหนองอีเลิ้ง

 

26.   บ้านหนองไผ่27.   บ้านหนองบัวน้อย

 

28.   บ้านหนองนกคู้

29.   บ้านยางอิไล

30.   บ้านดอนก่อ

31.   บ้านโนนเมือง

32.   บ้านหนองจิก

33.   บ้านสระบัว

34.   บ้านโนนเขวา

35.   บ้านนาสีนวล

36.   บ้านเหล่าน้อย

37.   บ้านขวาเตา

38.   บ้านหนองแก

39.   บ้านโนนสวรรค์

40.   บ้านหนองบ่ะ

41.   บ้านน้ำสร้าง

42.   บ้านเตาบ่า

43.   บ้านบาก

44.   บ้านหนองตาเต็น

45.   บ้านหนองผือ

46.   บ้านโนนรัง

47.   บ้านหนองกลางดง

48.   บ้านมะชมโนนสง่า

49.   บ้านภารแอ่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *