พันธกิจ

พันธกิจ

ด้านผู้เรียน

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัด ความสามารถเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม

ด้านครู

1. ครูจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางโดยสอดแทรกคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ครูได้รับการพัฒนาตามความถนัด ความสามารถเป็นรายบุคคล รายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ด้านบริหาร

1.บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ภาคีเครือข่าย

ด้านชุมชน

1. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน กำกับ ติดตาม ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *